شفق والی جدید دایکندی وارد نیلی شد!

عبدالحق شفق که به حیث والی دایکندی منصوب شده بود، در شور و هلهله گرم مردم دایکندی، وارد این ولایت شد، صبح امروز، مردم صاف و صادق نیلی، می رفتند تا به استقبال ازوالی جدیدشان در میدان هوایی نیمه جور شان صف  بکشند، والی جدید دایکندی در حال وارد دایکندی شد که دو والسوالی این ولایت ( کیتی و کجران ) در مدت بیش از 40 روز میشود در محاصره اقتصادی به سر می برد و در این دو والسوالی قیمت مواد ارتزاقی و مواد نفتی به شدت افزایش یافته و ذخیره های مردم رو به تمامی است و در بقیه والسوالیها از جمله خدیر و سنگتخت و بندر تحرکات نظامی وجود دارد. از بدو تاسیس مردم دایکندی شاهد چهار والی بودند که هرکدام به نوعی مردم ساده و صادق این منطقه محروم را فریب دادند، اما اکنون ذهنیت عامه مردم از والی جدیدشان با توجه به گذشته خوبی عبدالحق شفق، انتظار تغیرات جدی را دارند، اما اینکه این ذهنیت مردم تاچه اندازه درست است و این بار والی دایکندی صادقانه خدمت خواهد کرد و سیمای دایکندی را تغییر داد، چیزیست که آینده و با گذشت چند روز واضیح خواهد ساخت.

/ 1 نظر / 30 بازدید
عرفانی

مردم دایکندی روحیه اسلام واقعی را دارند نه روحیه معاویه و عمرو عاصی را بنابر این خدمت به این مردم از اوجب واجبات به حساب می آید.