کیتی و کجران در محاصره اقتصادی!

باشندگان والسوالیهای کیتی و کجران به مدت بیش از یک ماه میشوند که در محاصره اقتصادی به سر می برند، راه های مواصلاتی که این دو والسوالی را با قندهار و ترینکوت مرکز ارزگان وصل میسازد از طرف طالبان در ناحیه کوتل چوزار مسدود گردیده است،این تنها مسیر است که این دو والسوالی مواد ارتزاقی و خوراکه شان را از قندهار تامین میدارند، اکنون مواد نفتی و ارتزاقی در این دو والسوالی بینهایت بلند رفته است و به زودی همه چیز تمام خواهد شد، این مسئله باعث تشویش و نگرانی مردم گردیده است، غلام یک دکاندار خوارکه فروشی از تمران است، وی میگوید: طالبان راه را ماین فرش کرده و ما مواد خوراکه آورده نمیتوانیم و فعلا دکان ما خالی است همه مواد  تمام شده است؛ دولت که کاری انجام داده نمیتواند از طالبان میخواهیم که ما مردم عادی را چه جرم است که راه را بسته کرده اید.

اما دولت تا کنون چه کرده است؟

دایکندی در حال استقبال از والی جدید است؛ والی قدیم رفته، هیچ کسی به فکر حل این مسئله نیست، وکلا هم که در گیرو دار سوداگری خودشان اند؛ بزرگان این منطقه هم به تخیلات منطقه ای شان به سر برده و فکری در این بارده ندارند؛ اما چاره در کجاست؟ همراه شدن با طالبان؟ یا که ...

/ 0 نظر / 19 بازدید