آنها رقابت میکنند؛ شما استفاده نمایید!

آیزن هاور یکی از روسای جمهور امریکابود، وی گفته بود که جنگ جهانی سوم متمایز از دو جنگ اول و دوم است، زیرا این جنگ نه بخواطر تسخیر" خاک " بل برای نفوذ در " اذهان " و بدست آوردن دل و دماغ ملل ها صورت بوقوع خواهد پیوست. این جنگ همین اکنون شروع شده است و ما در حال یک جنگ برای تسخیر اذهان به سر می بریم.

راستی که چنین است، امروز با مشاهده جریانات در گوشه و کنار، انگشت راستی را بسویش نشانه می رویم کشورهای جهان، علی الخصوص آنانکه خیال رهبری جهان را دارند، به شدت مبادرت به این امر می می ورزند و به فعالیت های نرم می پردازند. حرکت های نرمیکه ملت ها را از قلب و درون متحول ساخته، از خود میسازد، به اندازه ایکه انسان ها خودشان به شکل اتوماتیک، به عمل می پردازند، که به مذاق منافع شان خوش آیند.

افغانستان کشوریست که در مسیر تاریخ مرقوم، نبردگاه فزیکی بوده میان قدرتمندان جهان و منطقه و طعمه ای بوده افتیده در کاسه ای وامانده در میدان رقابت، و اکنون نیز چنین است، کشورهای جهان در این جا آمده اند، و ما شاهد فعالیت های نرم و زیر پرده ای آنان هستیم، فعالیت هایکه میتواند برای رشد و شکوفایی ملت ما و ترقی کشور ما موثر و مهم تلقی شود. اما نه به این ساده گی. این کار و این چنین استفاده اولاٌ ملت بیدار میخواهد و مسولین مدبر و روشنفکران روشنفکر! چیزیکه ما از آن بیچاره ایم.

شهر هرات یکی از شهر های مهم افغانستان است، شهری فرهنگی و تجارتی، شهری با مردمان، چرب زبان و خوش برخوردو خوش روی، اما با اندیشه های ککرک و : مردمک چشمی : شهریکه امروز شاهد ظهور فعالیت های مختلف با منافع متفاوت و منشا متغییر و چه بسا در اکثر موارد متضاد، است. از حریانات وهابی و سعودی و مصری تا فعالیت های فرهنگی ایران و امریکا. سخن گفتن در باب نخست باشد برای بعدها. اما حدیث در باره ای دومی است، حرکت هایکه میتوانند برای به ساحل رساندن کشتی طوفانزده ما، ممد واقع شود. اما به شرطیکه درست و با تدبیر مورد استفاده  قرار گیرد، " مرکز آموزشی لنکن " از امریکایها و بخش فرهنگی سرکنسولگری ایران بویژه " مرکز انترنت و کتابخانه دیجیتال سنائی غزنوی " ایرانیها از جمله مراکز فعال رسمی این دو کشور است، دو کشوریکه عملا در حال جنگ نرم به سر می برند، این دو مرکز گذشته از سیاست های که در قبال دارد، امکانات خوبی را برای جوانان ما ارائه میدارند، محصولات فرهنگی از قبیل کتاب و خدمات آموزشی و فراهم نمودن دسترسی به اینترنت.

مرکز آموزشی لنکن و کتابخانه دیجیتال سنائی غزنوی ایرانیها، فعالیت های گسترده ای دیگری نیز دارند ازقبیل برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی، مهم هایکه برای رشد و شکوفائی جوانان ما با اهمیت است، چیزیکه به گفته دوستم برای ما مفید است، ما چه کنیم که آنها با هم رقابت میکنند، مهم اینست که ما استفاده نماییم.

اما رویکرد بروز داده شده در متون بالا، شاید به نظر عده ی خیلی خوشبینانه باشد و نزدیک به گناه و دور از حقیقت. زیرا غذای لذیذ و گوارا زمانی انسان را نیرو و قدرت به همراه  مزه می بخشد که مسموم نباشد، غذا وقتکه لذیذ و مسموم، انسان را نه تنها که صحت نمی دهد، او را الینه می سازد و مسخ میکند. اما میشود، درین میان بد و بد تر نمود، در صورت ناگزیری، گریز نکنیم. بل بد را بپذیریم که شاید اولی اول باشد، و کمی نزدیک به صحی.

به هرچه صورت، آنچه مهم است و با اهمیت نفرت ها فریاد شده ای کشورها در مقابل هم نیست، برای ملت رنجیده ما و جوانان پرشور و چشم مانده به کار و فعالیت و نوجوانان بشاش و خیره شده به لقمه ای نان، این شاید مهم باشد که فضا باشد، تا سکوی برای پرتاب میسازد و بسوی تعالی و پیشرفت به پرواز آید.

چیزیکه از درون فعالیت های تیره تار میشود دریافت،  اما بگذار انان رقابت نمایند و ما باید استفاده نمایند نه از بدتر بلکه از بد، بررسی مکمل فعالیت های نرم بعدا در این وبلاگ به نشر خواهد رسید.

/ 0 نظر / 9 بازدید