بودجه ای سال 88

           انکشاف متوازن؛ مساوات و برابری از جمله شعارهای حکومت آقای کرزی است و بهانه حضوری جامعه جهانی در کشور نیز همین ها اند، اما هر چه مظلومتر، لاغرترو نحیف تر معلوم میشود؛ همین ها اند. اگر به ساختار نظام نگاه کنیم؛ اگر به کمک ها و پروگرامهای بازسازی دولت نظری اندازیم، چیزیرا که فراموش میکنیم؛ همین مساوات، مشارکت ملی و انکشاف متوازن است. که سروصدایش؛ گوشهای ما را کر کرده است.اما چیزی بدتر اینکه دغدغه های سهمگین؛ هموطنان ما خارجیها را نیز مسموم نموده اند. و گویا دارد لگد بر سری این کلمات، میگزارند. امروز شاید طرح این پرسش تعجب اور باشد که بگویم آیا ساختار قدرت سیاسی کشور دارای بافت ملی است. و یا اینکه بگویم در باسازیها میشود؛ انکشاف متوازن را دید. یا قانون برهمه شهروندان یکسان تطبیق میشوند. چونکه اینها از مسائل اند که چگونگی شان باری همه افتابی شده اند، زیرا همه آنانی که بصیرت و بینای دارند این نا همگونیها و نا متوازینیها را می بینند؛ و میدانند که انکشاف متوازن و مساوات این نیست که یک ولایت "PRT "  و تیم باسازی ولایتی داشته باشند و یک ولایت نداشته باشند و همچنان از این همه کمک هایکه به حساب همه این ملت سرازیر میشوند محروم گردد.

       بر همه گان آفتابی است که ولایت دایکندی سر بر خواسته از خاکستری چوب های مثمریکه بر اثر شعله های تعصب؛ کوردلی، تحجر و قرون وسطی؛ سوخته است.قد علم کرده ووارث ملیون ها زحمت کش است که به جرم انسان بودن و صادق بودن کارد را به گلو تحمل کردند و از این جهان بیرون تافتند و یا تبعید به کشورهای شدند و یا محصورو زوناله در کوه های مرکزی شدند. آنچه که از وزش بادهای سیاسی کشور میشود درکی زد، مصداق این ضرب المثلها ( خر، همان خر است فقط پالانش عوض شد ) ؛ ( همان آش، است و همان کاسه) و در نهایت ( همان خرک است و همان درک) اند!!  دایکندی  دیگر هیچ انتظار آفتاب حقیقت را نکشد؛ هیچ صدای آزادی را نشنوند، هیچ دل به قول انکشاف متوازن نبندند!! و هیچ به امید مساوات و قانون مساوی، صدای مساوات و قانونیت را نعره نکشد!! بلکه همانطوریکه تاریخ در گذشته وقتکه به این سرزمین می رسیدند، سکوت و بودند و بس!!!  باید به دل آب یخ زد و دانیست و فهمید که فقط رنگ، لباس، و پوسته عوض شده نه حقیقت، ماهیت و ذات. وکلای این ولایت بمثل اینکه فهمیدند!! و دانستند !! که نمیشود کاری از پیش برد. چون در مقابل بودجه سال88 که در آن از جمله یکملیاردو یکصدوهفده ملیون دالر بودجه انکشافی هیچ سهمی به ولایت دایکندی اختصاص داده نشده اند، سکوت کردند و سکوت!! و عجیب تر از ان سکوت والی و وکلای این ولایت در برابر "فعال نشدن تیم بازسازی ولایتی " است  که هنوز این ولایت فاقد این تیم اند. اما واکنش سکوت است!! حتما اینها هم مثل دل به دل خود بستند و پنبه بگوش، دست به دهان و چشم بخواب زدند!!! تا هیچ نبینند و نشنوند و نگویندو در پایان میخواهم بگویم که آهای وکیل " حق گرفتنی است نه دادنی"  

/ 0 نظر / 9 بازدید