ابامای سیاه در کاخ سفید

اباما مردیکه در غربت و حقارت زاده شده بود برای چهار سال دیگر به کاخ سفید ماند این خبر هر چند قابل پیشبنی بود اما مهم اینست که برای ما افغانها این خبر چگونه است انچه که ما از چهار سال گذشته دریافتیم این را گفته میتوانیم که اگر یک تغییر در کاخ سفید رونما میشد شاید باعث تغییر در کابل میشد زیرا که تا اکنون ما در یافتیم روابط بین کرزی و اباما تا اندازه ای نامنظم و در بعضی موارد سرد بوده و از طرف دیگر مشکل خونریزی و نزاع در افغانستان نیز نشان داده است که با تسامح و تساهل و پروسه صلح قابل حل نیست بلکه کمی جدیت و اقدام نظامی لازم است و این چیزیست که با امدن رامنی شاید ممکن میشد و همچنان روابط بین کابل و واشنگتن نیز شاید تا اندازه ی نظم می یافت.

/ 0 نظر / 11 بازدید