هزاره ها و تحولات سیاسی

هزاره ها یکی از اقوام بزرگ افغانستان است، که احتمالا دومین قوم بزرگ بعد از پشتون، تاریخ افغانستان سرشار از مظلومیت و محکومیت این قوم است، هر  حکومت که درین سرزمین، سایه قدرت داشته، زخمی به بدنه این کتله وارد ساخته است. حیات، یکی از حقوق طبیعی انسان است، حق که در جهان نیاز به ثبوت و ضرورت برای اندیشه ندارد، چیزیکه در سرنوشت این قبیله مملو از مبارزات بوده، جنگ و تکاپو برای، حصول و تثبیت آن، چه برسد به شرکت در قدرت و فعالیت های سیاسی. فاحش ترین ضربه در قطعه زمانی ( 1880   1901 ) به پیکره جامعه آنها وارد گردید. ضربت که توسط خون آشام تاریخ جلاد زمانه، عبدالرحمن مستبد بوقوع پیوست. بعد از این، فاجعه ای دیگری در متن کابل، توسط گرگ زاده  های دیگری آفریده شدند، فاجعه ایکه برای وقوعش، بیش از چهار هزار خانه به ویرانه، هفتصد تن نفس کش، به شکل وحشی اش سربریده شدند و در میان آواره ها و در درون شعله های آتش و دود، همه را به غم واگذاشتند، در دوره ای سیاه طلبه ها، به دو راهی رسیدند، سنی شوند و یا بجنگند تا نابود شوند.

تاریخ پر از مرثیه، مملو از نوحه سرای و سرشار از آهنگ غم و اندوه که از حلقوم های بریده و سرهای جداشده با خون کودگان به ثبت رسیده است، تاریخیکه، باید خواند و با گریه خواند، با اشکی از آب نه، بلکه با قطرات از خون، همراهی کرد. اما طبیعت تاریخ، جهان و کره هستی مبین این واقعیت است که به همه چانس و فرصت برای بروز استعداد ها، پاره نمودن زنجیرهای اسارت و استبداد، فرصت برای تجدید حیات می دهد، سرنوشت هر چه شوم و شوکه آور باشد، دارای اوج و حضیض است، ملت های بیدار مترصد اند، از اندک منفذ نفس عمیق میکشند، اکنون در افغانستان، تاریخ به چنین مرز رسیده است، زمینه ای برای دریدن پرده های جهالت و شکستن حصارهای اسارت و استبداد، پرواز به آن سوی تعصب و مهمتر، فرصت برای تثبیت هویت و جایگاه علی الخصوص موقعیت سیاسی، اگر از این موقعیت های پیش آمده نهایت استفاده نشود، هرگز ملتی از خاکستر غم رهای نیافته و به چوکی حیات نخواهد نشست.

هزاره ها در این دوره جدید فرصت های خوبی داشتند و اکنون دارند، اما اینکه چه اندازه توانستند، مفهوم شکل گرفته ای سیاسی شان را به جایگاهی که شایسته و بایسته اش است نزدیک سازد؟ قابل بحث است و مورد تامل، در چهار حرکت سیاسی مهمیکه در کشور بوقوع پیوسته، اگر دقیق شویم به این مهم دست خواهیم یافت. چهار واقعه مهم ( انتخابات ریاست جمهوری84 – پارلمانی 85—ریاست جمهوری 88—و پارلمانی 89 )

با یک نگاه در می یابیم که هزاره ها دارای فعالیت های خوبی بوده، توانستند، کوله بارشان، را از میان ویرانه ها بیابند، و برایشان حد اقل آشیانه تعمیر دارند، اما آیا آنچه که باید انجام میدادند، دادند؟ به آنچه که باید می رسیدند، رسیدند؟ اکنون به کدام طرف روان است؟

این قطعی است که تک صدای، فردفردی و تنهائی در جهان پر از صدا و مملو از فریاد، نه کسی به داد می رسند و نه هم شنیده میشود، فقط فریادهای به واقعیت می رسد و نداهای تحقق می یابد، که از طرف کتله ای به شکل یک دست رها شده باشد، اگر به جریانهای سیاسی فعال، نظری انداخته شود، رشته ای این موج ها بسوی گسستگی است تا پیوستگی، بطرف های متعدد و مخالف تا جهت واحد. و این برای یک قوم سرمنشا زوال است، آن هم قومیکه در زوال بوده، آغاز مرگ دوباره شان است.

آنچه که همه باید بدانند اینست که در زیر چترواحد است که حیات سیاسی بدست می آید و در موضع متمرکز است که قدرت حصول می یابد، اگر چنین نشود، انسانهای دیروز هنوز زنده اند، هیچ چیزی تغییر نکرده، شخصیت ها متحول نشده، چیزیکه دستخوش دگرگونی شده ظواهر است، نمونه عینی اش را در  جلسه روز چارشنبه ولسی جرگه از زبان خانم نیازی شنیدیم، چگونه وی شدید الحن سخن میگفت، این زبان، زبان نیازی نبود، ناله تاریخ بود، غرش تاریخ که به حسب ضرورت به شکل ناله نجوا شد، اینست که باید هشیار بود و با حلوی و حلوی گویها هیچ دهنی شیرین نشده است، دوباره میدان هویت زدایی و حذف قومی شروع خواهند شد. مبادا در متن واقعات امروز، بزرگان ما مشغول شوند و از واقعیت عینی و ملموس بیگانه شوند. حصول پیشرفت کنونی خوب است اما کافی نیست، آنهم زمانی خوب است که ما را بیشتر متحد نمایند نه متفرق.

/ 0 نظر / 3 بازدید