# آهی_زدل

آهی زدل

پســــرک آهی کشــــــــید                 آهی زدل زل زد ســــرد و ســـــکوت                   رو بـــه زمیـــن من ندانم بهر چیــــــــــــست             این اشــــــــــــــــک ها می رود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید