# اظهار_نگرانی_فعالان_مدنی_دایکندی_از_وضعیت_امنیتی!