روایتی از اعتصاب دانشجویان کابل!

اعتصاب محصلین دانشگاه کابل وارد چهارمین روز خود شد، اعتصابیکه نه بر خشم حاصل از جنگ و کشتارفزیکی است بلکه روایتی جدید از عصبیت خشک و نشانه گرفتن اندیشه و فکر و نبوغ است، آنان میخواهند با گلوهای خشکیده شان لگد مال شدن اندیشه و فکر را که در دانشگاه توسط افرادی صورت میگیرد که داعی اندیشه و فکر  را دارند به فریاد بگیرند،اما کجایند آن گوش شنوا و چشم بینا؟

/ 0 نظر / 17 بازدید