اهمیت یادداشت برداری

 

 قسم به قلم و نگارش

از دیر باز بزرگان و محقیقن و انهایکه بهاری عمرشان را در گرداب مطالب و تراکم اطلاعات گزرانده اند ووارید فصل خزان عمرشان شده اند.

از پراکنده خوانی و عدم یادداشت برداری از مطالب شکایت دارند. و حسرت و پشیمانی را می توان برخسار آنها و یا به سطور کتب آنها مشاهده نمود. و اگر کتب محققین را ورق بزنیم تنها چیزیرا که در این زمینه می بینم توصیئه است برای کسانی که می خواهند از طرف بهار عمرش در راه تحقیق و مطالعه بگذرانند میتنی به یادداشت برداری از مطالعات است.

از آنجای که بشر امروز از یکطرف در گرداب انفجار اطلاعات و رشد روز افزون دانستنیها و کشف مجهولات قرارگرفته است و از سوی دیگر شتاب زمان و عمر کوتاه و گنجایش محدوده حافظه انسان و بکار گیری دستگاه های کامپیوتر موجب آن شده است که ثبت معلومات و اندیشه های بشری به شیوه های گوناگون ارزیش ویژه را بخود اختصاص دهد. آنان که امروز نام شان در تاریخ علم و دانش بشری جاودانه مانده است و می ماند، یکی از علتهای آن نوشتن و یادداشت برداری از مطالب بوده است. و از طرف دیگر رشد سریع دانش و پیمچیدگی نیازهای اطلاعاتی و عدم اطمنان به حافظه برای نگهداری و بازیابی معلومات و تاثیر بسزای که در یادگیری دارد همگی موجب اهمیت یادداشت برداری گشته است.

فرآن کریم که دفترچه زندگی بشریت ان در این زمینه می فرمایند ن والقم مایسطرون یعنی سوگن به قلم و آنچه که می نگارند. قسم خداوند به قلم و نگارش نشان دهنده اهمیت ویژه که یادداشت برداری است می باشد. و همچنان یکی از بزرگان فرموده اند{ ما حفظه فر و ما کتب قر } و آنچه که حفظ شود از دست می رود ولی آنچه در نوشته آید باقی میماند.

پس همه اینها حاکی از این مطلب است که اگر ما میخواهیم یکروزی داغ حسرت را نخوریم و بتوانیم مطالب را در قید حافظه خود قرار دهیم و از طرف دیگر بنا به فرموده امام صادق که می فرمایند: هر عضوی از اعضای بدن را زکاتی است و زکات د ست نگارش علوم و منافعی است که مسلمین از آن بهره مند گردند

انجام داده باشیم. و بتوانیم افکار و عقاید و نظریات و تجربیات خودرا توسط یادداشت برداری از مطالعات و تحقبقات خود و از واقعات که در این روزها اتفاق می افتند برای نسل بعدی ه به یادگار بگذاریم و ا گر یادداشت برداری از مطالعات و تحقیقات خود نداشته باشیم همه مطالعات ما بی ثمر خواهد بود. پس برای یک محقق جوان که تازه قدم به عرصه تحقیق میگذارند و آنهای که میخواهند پا به عرصه تحقیق و مطالعه بگذارند باید از نا منظم خوانی و عدم یادداشت برداری بی پرهیزد و باید دقت و توجه کامل بر این مثئله داشته باشند که بدون یادداشت برداری نمی توانیم گام بسوی پیشرفت فکری و نظری گزاشت مثلا مرحوم دکتر معین پس از بیست سال زحمت و تلاش و کوشیش سیصد هزار فیش یادداشت برداری تهیه نمود و توانست فرهنگ فارسی معین را به تحریر در آورد . و اگر افای دکتر معین یادداشت از مطالعات خود بر نمی داشت می توانست همچان فرهنگ را به تحریر برساند؟ لهذا بر همه ما لازم است که از مطالعات خود یادداشت برداریم و از نا منظم خوانی بر پرهیزیم و در هنگام مطالعه و تحقیق یک یادداشت منظم از آن برداریم . نه تنها ما میتوانیم که از مطالعات خود یادداشت برداری نمایم که ما میتوانیم انچه که در جامعه ما و انچه که بر سر خود ما میگذرد بنویسم تا باشد که آنهای که اند پی ما ما آیند

اری نوشتن خود یک ارزش است ولی منظم نوشتن ارزش بالاتری است که بسیاری از آن غافلند زیرا لازمه رسیدن سریع به پایگاه رفیع علم و دانش و دستیابی به جایگاه بلند اندیشه و خرد منظم نوشتن مطالب از مطالعات و تحققات گذشته است. اما متاسفانه بسیار اند کسانی که از مطالعه پراکنده خود و عدم یادداشت برداری مرتب و منظم از تحقیقات خویش زمزمه داغ حسرت را همچون پرنده که بالهایش را به اقر بی پروای از دست داده باشد سر می دهد.پس اگر ما از مطالعات خود یادداشت بر نداریم و منظم مطالعه ننمایم یکروزی اشک حسرت ازچشمهای ما جاری نخواهند شد؟

/ 2 نظر / 136 بازدید

[قهقهه][عصبانی][تعجب][گریه][ماچ][زبان][بغل][نیشخند][ناراحت][لبخند][قلب][تعجب][قهقهه][هورا][گل][شوخی][تایید][قهر][سبز][خداحافظ][خداحافظ][عینک][عینک][عینک][عینک][عینک]